МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

На 30-ти Май 2017 година, „Арда Русе“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.
Проектът е насочен към подобряване на работната среда в „Арда-Русе“ ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, повишаване качеството на работните места в организацията, с цел повишаване на производителността на труда, включително осигуряване на социални придобивки на работниците и служители на фирмата, с оглед на политиката на ръководството за развитие на корпоративната социална отговорност. Потребността от допълнително обезопасяване на работната среда в организацията и подобряване на социалните условия в „Арда-Русе“ ООД, ще бъде удовлетворена чрез реалното постигане на резултатите от проекта в работна практика на фирмата чрез изпълнение на следните дейности:
• Дейност №1 Организация и управление на проекта;
• Дейност №2 Информиране и публичност;
• Дейност №3 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване на професионалния и здравния статус на работните и служителите - чрез закупуване на средства за колективна защита, лични предпазни средства и специално работно облекло;
• Дейност №4 Осигуряване на социални придобивки на работниците и служителите - СМР за модернизация и реконструкция чрез ремонтни дейности на столова и кухненски блок;
• Дейност №5 Осигуряване на социални придобивки за работещите в „Арда-Русе“ООД, включително оборудване и обзавеждане за столова и кухненски блок.

Проектът BG05M9OP001-1.008-0616-С01 „Подобряване на условията на труд в АРДА-РУСЕ“ ООД е на обща стойност 119 772,14 лева, от които 95 817.71 лева е размера на отпуснатата финансова помощ в размер на 80% и съ-финансиране в размер на 23 954,43 лева, в размер на 20%. Размерът на европейското финансиране е размер на 81 445,05 лева и национално финансиране в размер 14 372,66 лева.
Период на изпълнение на проекта е 12 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 30.05.2017 година.

Резултатите от проекта са насочени към подобряване безопасността и работната среда на служителите на „Арда-Русе“ ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, подобряване на качеството на работните места, осигуряване на социални придобивки за служителите на компанията и подобряване на производителността на труда и ресурсната ефективност.
Очаква се предвидените мерки по проекта да допринесат и за осъществяване на ПО 9 на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион.
Целевата група е съставена от 245 човека, представляващи всички лица, назначени на трудово-правни отношения в „Арда-Русе“ ООД към момента на кандидатстване по проекта.
• 55 служители попадат в приоритетната група на лица над 54 годишна възраст;
• 13 служители попадат в приоритетна група на хора с увреждания.

Целевата група по проекта има двукомпонентен характер, произтичащ от спецификата и разликите на дейностите, които ги засягат. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на тези служители се предвижда да бъдат осигурени, като дейност по проекта лични предпазни средства и защитно облекло.

Цели на проектното предложение:
Основната цел е осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда, чрез прилагане на подходящи методи, гарантиращи добри и безопасни условия на труд, обхващащи всички заети служители и повишаване на производителността на труда, чрез осигуряване на социални придобивки.
Конкретните (специфичните) цели са насочени към разрешаване на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група:
• Идентифицирана нужда №1: Необходимост от подобряване на защитата на служителите, работещи във високо рискова работна среда чрез закупуване на лични предпазни средства.
* Резултат №1: Закупени лични предпазни средства, подобряващи защитата на служителите и работниците в „Арда-Русе“ ООД. Изпълнени мерки, предвидени в програмата за минимизиране на риска на работното място, осигурена качествена и безопасна работна среда, която ще повлияе върху здравословното състояние на служителите и нивото на мотивация при изпълнение на ежедневни рутинни операции.

• Идентифицирана нужда №2: Необходимост от подобряване на защитата на служителите чрез закупуване на колективни предпазни средства.
* Резултат №2: Закупени колективни предпазни средства, подобрена защитата на служителите и работниците в компанията и изпълнени мерки, предвидени в програмата за минимизиране на риска на работното място, осигурена качествена и безопасна работна среда, която ще повлияе върху здравословното състояние на служителите и нивото на мотивация при изпълнение на ежедневни рутинни операции.

• Идентифицирана нужда №3: Нужда от осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в „Арда-Русе“ ООД и други.
* Резултат №3: Предвидените по проекта мерки, детайлно разписани в Дейност №4 и Дейност №5, ще доведат до въвеждане в работната практика на мерки, насочени към осигуряване на социални придобивки за работещите и развитие на модела на корпоративна социална отговорност.


Екипът на „Арда-Русе“ ООД